934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Contracte segell CONSTA rehabilitació d'edificis garantia GTAEuropa
GTA Europa
17/02/2020

El Contracte segons el Segell CONSTA. Apartat 2

El #Contracte, una eina fonamental per a la rehabilitació d’edificis, sense problemes i amb garanties de qualitat per a totes dues parts.

2- Recomendacions consideracions per la confecció i altres:

En la utilització dels models de contracte cal tenir present les següents indicacions:

Recomendacions per la CONFECCIÓ del contracte:

– En l’àmbit de la contractació privada el contracte esdevé la peça clau que regula les relacions entre les dues parts. Es la ‘lex inter partes’ –la ‘llei’ de les parts, com el qualifiquen els tribunals- que defineix els drets i les obligacions de les parts que signen el contracte i que ha de servir per resoldre qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir en l’execució del contracte.

– El contracte ha d’explicitar amb la major claredat possible quines parts es comprometen, definir amb la major exactitud possible què es vol fer –tenint pressent les dificultats que això comporta en obres de rehabilitació-, com s’ha de fer i com s’ha de resoldre les eventuals incidències que es puguin produir.

– Cal seleccionar en primer lloc el model de contracte que més s’adeqüi a l’acord assolit per les parts. Es posen a disposició dos model de contracte per a la contractació d’obres de rehabilitació amb comunitats de propietaris: La versió estàndard, prevista per a qualsevol tipus d’obra de rehabilitació, que presenta com a principal tret diferencial la determinació del preu en base a preus unitaris, i la versió simplificada, prevista per a obres generalment més senzilles, que preveu l’establiment d’un preu tancat.

– Seleccionat el model cal adaptar-lo a les circumstàncies concretes de la contractació: el model no pretén en cap moment ser un document tancat o innegociable; ans al contrari fixa un contingut bàsic a partir del qual les parts poden fixar els acords que considerin adequats atesa la tipologia i circumstàncies de l’obra, de les parts, etc.; per aquest motiu, a continuació de l’apartat de clàusules generals, es deixa un apartat titulat clàusules particulars en format obert per que les parts puguin afegir tot allò que considerin necessari o fins i tot esmenar les clàusules generals per tal d’adaptar-les a la voluntat d’ambdues parts.

Altres consideracions:

– Recomanem parar especial atenció a la determinació de l’objecte del contracte, del règim de garanties entre les parts, de la previsió d’eventuals incidències en l’execució de les obres, del règim de pagament, del procediment per a la modificació del contracte, del règim sancionador, així com del o dels sistemes per a la resolució d’eventuals conflictes.

– Cal incorporar al contracte, com a part inesperable del mateix, la documentació que determina l’objecte del contracte, sigui el projecte i l’oferta del Constructor, sigui el pressupost, sigui la resta de documentació complementària. Únicament d’aquesta manera es podrà valorar el compliment o incompliment del contracte per qualsevol de les dues parts.

Signat el contracte, aquest no s’esgota; ans el contrari, es quan comença a produir els seus efectes ordenant les relacions entre la Propietat i el Contractista; per aquest motiu es essencial que totes aquelles persones encarregades de la gestió de les obres coneguin a la perfecció el contingut del contracte, doncs qualsevol actuació no emparada en aquest contracte es podria considerar un incompliment i generar un conflicte.

Recordar que el registre CONSTA és gestionat per un organisme (Grup Applus+) de certificació que acredita les dades aportades per l’empresa registrada.

Articles relacionats:

Segell Consta, apartat 1

Entradas relacionadas