934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Sello CONSTA garantía rehabilitación edificios GTAEuropa
GTA Europa
11/02/2020

La garantia del Segell CONSTA. Apartat 1

“CONSTA l’aval de qualitat, seguretat i transparència en la rehabilitació d’edificis”. Descobreix en què consisteix …

1- Condicions mínimes per presentar ofertes en obres de rehabilitació: 

 1. Ser una empresa legalment constituïda (aportar la escriptura de constitució, escriptura de poders del representant legal i NIF). Alta en cas d’autònoms.
 2. Tenir mes d’un any d’experiència professional en la seva activitat de construcció, rehabilitació, reforma i/o manteniment o bé, acreditar aquesta experiència en projectes anteriors de forma evident (aportar documents oficials amb l’epígraf d’ IAE i el codi CNAE).
 3. Compromís de complir amb les disposicions administratives i legals aplicable a cada obra.
 4. Compromís del representant legal de l’empresa d’aplicar els procediments de contractació, seguretat i salut segons la normativa vigent.
 5. Aportar el certificats vigents de:
  – l’Agència Tributària conforme s’està al corrent de les obligacions
  – la Tresoreria General de la Seguretat Social conforme s’està al corrent de les obligacions
  – Alta en REA (si és preceptiu).
 6. Disposar de les següents pòlisses:
  – responsabilitat Civil (R.C.) adient i trobar-se al corrent de pagament de les quotes.
  – accident de conveni i trobar-se al corrent de pagament.
 7. Acreditar disposar d’un servei de prevenció de riscos laborals i d’un servei de vigilància de la salut i estar al corrent de pagament.
 8. Compromís de presentar les ofertes amb un pressupost detallat per partides, segons el projecte de rehabilitació.
 9. Compromís de no iniciar les obres sense contracte o pressupost acceptat per escrit.

GTA Europa, com empresa inscrita al Registre CONSTA (www.consta.org), només ha de presentar:
CERTIFICAT DEL REGISTRE CONSTA. Acreditació complementaria manifestant que la inscripció és vigent i que es mantenen les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció.

Recordar que el registre CONSTA és gestionat per un organisme (Grup Applus+) de certificació que acredita les dades aportades per l’empresa registrada.

Articles relacionats:

Segell Consta, apartat 2

Entradas relacionadas