934 25 15 25 info@gtaeuropa.com

Rehabilitació de la façana principal

Recuperació dels esgrafiats d’origen i balcons de pedra natural.

  • Finalitzat: 2023
  • València, 209
  • Barcelona

Sobre el projecte

Actuació

Rehabilitació de la façana principal que va implicar la recuperació dels balcons i les seves motllures perimetrals, així com els esgrafiats descoberts en iniciar el procés de decapatge del fons de façana. Durant aquest procés es va trobar una capa de morter no original que cobria la totalitat del fons de la façana, una intervenció que va simplificar tots els acabats originals de la finca, ocultant la seva bellesa original i deixant ocultes durant molts anys diverses franges d’esgrafiats amb motius florals. El nostre compromís va ser restaurar i recuperar l’autenticitat i la bellesa d’aquest edifici, retornant-li l’esplendor que és el seu dia va tenir.

Tècniques aplicades

Estuc de calç en fons de façana amb reproducció dels esgrafiats i reconstrucció de balcons reproduint les motllures perimetrals. Per a la recuperació dels esgrafiats s’han fet calques sobre les restes de dibuixos que s’ha trobat, afegint la part desapareguda a mà alçada per a posteriorment reproduir-los sobre una nova base de morter de calç. 

Procès de Rehabilitació

Repicat de les capes de morter de ciment que ocultaven l’estuc original de l’edifici, deixant al descobriment els esgrafiats amb motius florals, fins a quatre franges d’esgrafiats per planta al llarg de cinc plantes, per a posteriorment poder reproduir-los com podreu veure en la descripció a peu de foto.
La restauració dels balcons de pedra natural va ser un repte particular. Eliminem capes de morter i materials afegits inadequadament en rehabilitacions anteriors. El procés va implicar la demolició acurada d’aquests afegits, la consolidació de la pedra natural subjacent i la reconstrucció de parts danyades mitjançant la col·locació de varetes d’acer inoxidable que fan de manteniment al morter de calç hidràulica que s’ha utilitzat per a recuperar els volums desapareguts. Finalment, reproduïm manualment les motllures originals donant volum en els cants i raspallant tot el morter de calç per a donar-li la textura adequada que més s’assemblés a la dels balcons originals en pedra, recuperant així el seu disseny i textura.

Proceso recuperación de los esgrafiados de la fachada en València, 209 GTA Europa

El procés de restauració dels esgrafiats va ser meticulós i artístic, gràcies a artesans especialitzats.

El procés de restaurar els esgrafiats va ser meticulós i artístic. Comencem amb la creació d’unes calques dels dissenys originals menys danyats, que després van servir per a confeccionar unes plantilles i poder reproduir els motius florals al llarg de la façana. Aquest treball detallat va implicar marcar l’estuc tendre amb punxons per a reproduir-los després eliminant les capes de calç sobrants, donant relleu i recreant els dissenys originals. El toc final va ser l’aplicació d’una veladura en un to mangra en les franges entre esgrafiats i dos tons de grisos, el més fosc en les zones refoses de l’esgrafiat, destacant el relleu dels esgrafiats i retornant a l’edifici la seva esplendor original.

Articles relacionats

Procés de recuperació dels balcons de pedra natural de València, 209

Seguir llegint

Les joies descobertes en la rehabilitació de la façana de València 209

Seguir llegint

Resultado del proceso recuperación de los esgrafiados de la fachada en València, 209 GTA Europa

Altres projectes

Façana rehabilitada Diagonal, 482 per GTA Europa

Diagonal, 482

Plaça Catalunya, 23

Passeig de Gracia, 24

Passeig de Gracia, 37